Biologi A
| VHG startside  | Studieplan startside  | Studieretning startside 


Lærers navn:
Ralf Leimbeck
Lærers initialer:
RL
Hold:
1k BI, 2k BI, 3k BI
Fag:
Biologi A
Primære lærebøger:
Termin:
2012


Oversigt over eksamensspørgsmål 3k BI/A 2012 (bilag udleveres når der trækkes spørgsmål)

1.      Tema: Kvælstof

Med udgangspunkt i vedlagte materiale skal du forberede en fremlæggelse, hvor du analyserer og vurderer vedlagte artikels biologiske indhold. Dernæst skal du gøre rede for kvælstofs betydning for den enkelte organisme og forskellige økosystemer.  Inddrag i denne sammenhæng din biotopundersøgelse ved limfjorden. Diskuter og vurder desuden på faglig baggrund faktorer, der kan føre til iltsvind i danske farvande og søer, samt mulighederne for at forhindre iltsvind.

2.      Tema: Antistoffer

Med udgangspunkt i vedlagte materiale og eget relevant eksperimentelt arbejde skal du forberede en fremlæggelse, hvor du analyserer og vurderer vedlagte artikels biologiske indhold. Dernæst skal du gøre rede for antistoffers opbygning og deres funktion i immunforsvaret og ved vaccinationer. Endelig skal du på faglig baggrund beskrive og vurdere anvendelsen af antistoffer ved immunologiske analyser, såsom ELISA, blodtypekort eller graviditetstest.

3.      Tema: Mikroorganismers vækst og formering

Med udgangspunkt i vedlagte materiale og eget relevant eksperimentelt arbejde skal du forberede en fremlæggelse, hvor du analyserer og vurderer vedlagte artikels biologiske indhold. Dernæst skal du gøre rede for forskellige mikroorganismers opbygning, vækst og formering samt på faglig baggrund diskutere og vurdere bakteriernes evne til at udvikle resistens og muligheden for at bekæmpe bakterieinfektioner med antibiotika.

4.      Tema: Gener og proteinsyntese

Med udgangspunkt i vedlagte materiale skal du forberede en fremlæggelse, hvor du analyserer og vurderer vedlagte artikels biologiske indhold. Dernæst skal du gøre rede for proteiners opbygning og proteinsyntesen og beskrive hvordan man kan bestemme basesekvensen af DNA. Diskuter i denne sammenhæng på faglig baggrund hvordan mutationer kan føre til ændringer i arvematerialet og dermed øge variationen af det genetiske materiale i en population.

5.      Tema: Arvelige sygdomme

Med udgangspunkt i vedlagte materiale skal du forberede en fremlæggelse, hvor du analyserer og vurderer vedlagte artikels biologiske indhold. Dernæst skal du gøre rede for forskellige nedarvningsmønstre, der kan ligge til grunde for arvelige sygdomme, og de mutationer der kan føre til en genetisk defekt. Desuden skal du, med inddragelse af eget relevant eksperimentelt arbejde, forklare anvendelsen af teknikker til analyse af DNA samt på faglig baggrund diskutere og vurdere anvendelse af gentests.


Undervisningsbeskrivelsen indeholder følgende forløb, som er gengivet her i overskrifter:

Forløb 1 : Celler & mikroorganismer
Forløb 2 : Adfærd & hormoner
Forløb 3 : Planternes næringsstoffer
Forløb 4 : Fotosyntese
Forløb 5 : Vandmiljø
Forløb 6 : Genetik og bioteknologi
Forløb 7 : Nerver og muskelfysiologi
Forløb 8 : Evolution og artsdannelse
Forløb 9 : Enzymer
Forløb 10 : Immunforsvaret
Forløb 11: Iltoptag og respirationSkoleår 2009/10
Forløb 1: Celler & mikroorganismer

Indhold:
Mikroorganismers klassifikation, opbygning og formering,
Lærebøger og tekster:
 • Lone Als Egebo (2004) Mikroskopisk Liv, s. 7-48. Nucleus forlag
 • Niels S. Hansen et al. (2. udg. 2005) Biologibogen, s. 182-185. Systime
Omfang:
17 lektioner
Særlige fokuspunkter:
Pro- og eukaryote cellers opbygning og funktion, cellemembraner, diffusion og osmose.  Mikroorganismers klassifikation, vækst og formering, mitose og meiose. Eksponentiel vækst og vækstkurver. Gæring.
Eksperimentel arbejde:
 • Mikroskopering af celler
 • Tælling af gærsvampe
 • Mælkesyrebakteriers vækst og gæring.
Væsentligste arbejdsformer:
Klasseundervisning, gruppearbejde, par-arbejde, eksperimentel arbejde, quiz, individuelt arbejde, opgavebesvarelse, besvarelse af arbejdsspørgsmål, skriftlig prøve, skriftlige afleveringer (journaler og rapport)

Forløb 2: Adfærd & hormoner

Indhold:
Hormoners rolle i regulering af kroppens funktion og adfærd
Lærebøger og tekster:
 • Niels S. Hansen et al. (2. udg. 2005) Biologibogen, s. 140-144. Systime. (afsnit om hormoner)
 • Fysiologi - fra molekyle til individ, s. 36-55. Systime.
 • Thorkild J. Nielsen (2007) Det levendes kemi, s. 8-11, 14-19 & 38-42. Systime
 • http://www.filer.gyldendal.dk/filer/gymnasiebios3_kap1.pdf s. 6-11
Omfang:
19 lektioner
Særlige fokuspunkter:
Generel opbygning, inddeling og funktion af hormoner. Kønshormoners opbygning og virkning på hhv. sædcelleproduktion og menstruationscyklus. Hormoners indflydelse på adfærd hos mus. Hormoners virkemåde på celleniveau. Basal biokemi, fedtstoffers opbygning glycerider og steroidhormoner. Blodsukkerregulering, insulins/glukagons rolle i blodsukkermreguleringen, opbygning, produktion og funktion af insulin.
Eksperimentel arbejde:
 • Undersøgelser af adfærd hos hanmus i Aalborg Zoo
 • Blodsukkermåling og -regulering
Ekskursion
 • Ekskursion til Aalborg Zoo med foredrag om adfærd hos dyr, samt adfærdsforsøg med mus
Samarbejde med idræt i AT forløbet om kønsforskel

Væsentligste arbejdsformer:
Klasseundervisning, gruppearbejde, par-arbejde, eksperimentel arbejde, quiz, individuelt arbejde, opgavebesvarelse, besvarelse af arbejdsspørgsmål, skriftlige afleveringer (individuel rapport, grupperapport, eksamensopgaver)

Forløb 3: Planternes næringsstoffer

Indhold:
Optagelse, anvendelse og transport af næringsstoffer og vand i planter
Lærebøger og tekster:
 • Niels S. Hansen et al. (2. udg. 2005) Biologibogen, s. 21-29. Systime
 • Carsten Bagge Jensen et al. (1999) Økologi og naturforvaltning, s. 27-38, Nucleus
 • Thorkild J. Nielsen (2007) Det levendes kemi, s. 28-36. Systime
Omfang:
13 lektioner
Særlige fokuspunkter:
Kulhydraters opbygning, mono-/di-/polysaccharider, stivelse og cellulose, primærproduktion, begrænsende faktorer, Liebigs minimumslov, høstudbytte, planters vandoptag, vand- og næringsstoftransport i planter, vedkar og sikar, røddernes funktion, næringsstoffernes betydning for plantevækst, makro- og mikronæringsstoffer, planters optagelse af næringsstoffer, jordkolloider, ionbytning, diffusion, transportproteiner, symport/antiport, protonpumpe
Eksperimentel arbejde:
 • Undersøgelse af næringssaltes betydning for korns vækst
Væsentligste arbejdsformer:
Eksperimentel arbejde, forsøgsdesign, klasseundervisning, gruppearbejde, par-arbejde, cooperative learning, quiz, individuelt arbejde, opgavebesvarelse, besvarelse af arbejdsspørgsmål, skriftlige afleveringer (individuel rapport & eksamensopgaver)

Skoleår 2010/11
Forløb 4: Fotosyntese

Indhold:
Fotosyntesens processer og biologisk produktion
Lærebøger og tekster:
 • Thorkild J. Nielsen (2007) Det levendes kemi, s.118-127, Systime
 • C. B. Jensen et. al. (1999) Økologi og naturforvaltning, s. 50-55, 57-61, Nucleus
Omfang:
10 lektioner
Særlige fokuspunkter:
Absorbtion af lys, fotokemiske processer, ATP-syntese vha. protongradient, dannelse af kulhydrat ved Calvin-cyclus, autotrofe og kemotrofe organismer, primærproduktion (BPP, NPP & R) og dens måling, sekundærproduktion, økologisk effektivitet
Eksperimentel arbejde:
 • Lysabsorbtion af klorofyl
 • Måling af BPP
Væsentligste arbejdsformer:
Eksperimentel arbejde, forsøgsdesign, klasseundervisning, gruppearbejde, par-arbejde, cooperative learning, quiz, individuelle elevoplæg, opgavebesvarelse, besvarelse af arbejdsspørgsmål, skriftlige afleveringer (individuel rapport & eksamensopgaver), dataopsamling og databehandling

Forløb 5: Vandmiljø

Indhold:
Stofomsætning og forurening af hav og sø i Danmark
Lærebøger og tekster:
 • C. B. Jensen et. al. (1999) Økologi og naturforvaltning, s. 89-103, 119-140
 • Thorkild J. Nielsen (2007) Det levendes kemi, s.22 & 24, Systime
 • BIOS III side 98-101, 106-109, 112-113, 206-213 (se på FirstClass under "Hannes økologi sider")
 • Tema rapport fra DMU (24/1999) ”Danske søer og deres restaurering”, s. 7-31
Omfang:
24 lektioner
Særlige fokuspunkter:
Kvælstofkredsløb og dens processer, ammonifikation og assimilation, nitrifikation og denitrifikation, eutrofiering, primærproduktion og stofomsætning i vandmiljøet, havets bunddyrsamfund, iltsvind og bundvending, succession og rekolonisation, syrer og baser, redox-processer, økotoksikologi, tungmetaller, bioakkumulation og biomagnifikation, fosforpåvirkning i søer, søgenopretning/restaurering
Eksperimentel arbejde:
 • Kobbers påvirkning af rodvækst hos løg
 • Denitrifikation
 • Biotopundersøgelse Limfjord
 • Dissektion af ørred og blåmusling
Ekskursion
 • Limfjordsmuseum Løgstør
Væsentligste arbejdsformer:
Eksperimentel arbejde, forsøgsdesign, klasseundervisning, gruppearbejde, par-arbejde, cooperative learning, quiz, individuelle elevoplæg, opgavebesvarelse, besvarelse af arbejdsspørgsmål, skriftlige afleveringer (individuel rapport & eksamensopgaver)

Forløb 6: Genetik og bioteknologi

Indhold:
Nedarvning og anvendelse af bioteknologi i praksis
Lærebøger og tekster:
 • Thorkild J. Nielsen (2007) Det levendes kemi, s. 61-89. Systime
 • Lone Als Egebo (2003) Genetikbogen, s. 7-25, 28-39, 41-55, 59-69, 74-93, Nucleus Forlag
 • Lone Als Egebo (2004) Mikroskopisk liv, s. 78-82, 85-94, Nucleus Forlag
 • Artikel: Peter K. A. Jensen (2010) DNA afslører Ruslands sidste Zar, Aktuel Naturvidenskab 4/2010 s. 41-44 (se på FirstClass)
 • Note: Chi-i-anden prøven, s. 770-771 i Biologisk Forskning (ligger på FirstClass)
 • Note: Populationsgenetik, s. 166-167 i BIOS I (se på FirstClass)
 • Artikel: Anna Haldrup (1999) Planter og gensplejsning, Aktuel Naturvidenskab 3/1999, s. 14-17 (se på FirstClass)
Omfang:
34 lektioner
Særlige fokuspunkter:
Nucleinsyrer, opbygning og funktion af DNA & RNA, gener & kromosomer, det centrale dogme, genregulering, replikation, proteinsyntese (transkription & translation), peptidkæder, mutationer, Mendels genetik, 1- og 2-gens nedarvning, chi-i-anden test, stamtavler, arvelige sygdomme, samspil mellem arv og miljø, kønsbunden nedarvning, koblede gener, antibiotika & resistens, mikrobiologiske arbejdsmetoder, bakteriedyrkning, transgene dyr, gensplejsning & transformation, restriktionsenzymer, populationsgenetik,
Eksperimentel arbejde:
 • Ekstraktion af DNA fra løg
 • 2-gen udspaltning i bygfrø med anvendelse af chi-i-anden test
 • pGLO transformation og udstrygning/dyrkning af bakterier
Væsentligste arbejdsformer:
Eksperimentel arbejde, forsøgsdesign, klasseundervisning, gruppearbejde, par-arbejde, cooperative learning, quiz, individuelle elevoplæg, opgavebesvarelse, besvarelse af arbejdsspørgsmål, skriftlige afleveringer (individuel rapport & eksamensopgaver), dataopsamling og databehandling


Forløb 7: Nerver og muskelfysiologi

Indhold:
Nerveimpulsernes opståen og transport igennem nervesystemet og musklernes reaktion på
Lærebøger og tekster:
 • Bodil blem Bidstrup et al.(2009) Fysiologibogen - den levende krop, s. 17-29, 37-45 & 65-90, Nucleus forlag
 • Kirsten Selchau, Thomas Skadhede og Kirsten Abildgaard (2008), Kapitel 8: Nervesystemet, s. 101-115 i BIOLOGIENS FG, 304 sider, forlaget Kats (se på FirstClass)
 • Artikel: Thomas Hoffmann (2010) Elektriske stød får lammede til at gå normalt, på videnskab.dk
 • Artikel: Anne Knudsen (2008) Hjernens små hvide, Weekendavisen Nr. 10, 7. marts
Omfang:
22 lektioner
Særlige fokuspunkter:
Nervesystemets og nervecellers opbygning og funktion, aktionspotentiale, Na/K pumpe, impulstransport, synapser og synapsetransport, transmitterstoffer og receptorer, hukommelse, rusmiddlers virkning på nervesystemet, afhængighed og tolerance, agonister/antagonister, hjerte & blodkredsløb, blodtryk, skeletmusklernes opbygning og funktion, muskelfibre og myofibriller, motoriske nerveceller, muskelkontraktion, muskelarbejde, reflekser og refleksbuer
Eksperimentel arbejde:
 • Måling af reaktionstid
Ekskursion
 • Ekskursion til Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi, Aalborg Universitet - Emne: Elektrofysiologi - kroppens informationsflow og hvordan det måles
Væsentligste arbejdsformer:
Samarbejde med idræt B om Studieretningsopgave SRO. Emne: Nerver og Reflekser
Eksperimentel arbejde, forsøgsdesign, klasseundervisning, gruppearbejde, par-arbejde, cooperative learning, quiz, individuelle elevoplæg, opgavebesvarelse, besvarelse af arbejdsspørgsmål, skriftlige afleveringer (eksamensopgaver)


Forløb 8: Evolution og artsdannelse

Indhold:
Mekanismer bag og forudsætninger for evolution og artsdannelse
Lærebøger og tekster:
 • Lone Als Egebo (2003) Genetikbogen, s. 8-11, 94-101, 106-115, 117-131, Nucleus Forlag
 • Kap. 2 - Evolutionslære. s. 29-40 i BIOS I  (ligger på FirstClass)
 • Artikel: Darwin og naturlig selektion, Tekst fra ”Biotech Academy – Undervisningsmateriale til gymnasier ( ligger på FirstClass)
Omfang:
12 lektioner
Særlige fokuspunkter:
evolutionsteori, evolutionens forudsætninger, variation, overproduktion, mutationer, artsdannelse, isolation, naturlig selektion, selektionstyper, fitness, systematik og fylogeni, stamtavler, konvergens og divergens
Eksperimentel arbejde:
 • Øvelse i selektion
Væsentligste arbejdsformer:
Eksperimentel arbejde, forsøgsdesign, klasseundervisning, gruppearbejde, par-arbejde, cooperative learning, quiz, individuelle elevoplæg, opgavebesvarelse, besvarelse af arbejdsspørgsmål, skriftlige afleveringer (eksamensopgaver)

Skoleår 2011/12
Forløb 9: Enzymer

Indhold:
Enmzymers opbygning, virkemåde og anvendelse
Lærebøger og tekster:
 • Thorkild J. Nielsen (2007) Det levendes kemi, s. 44-60, 92-110. Systime
 • Bodil blem Bidstrup et al.(2009) Fysiologibogen - Den levende krop, s. 158-175, Nucleus forlag
 • Udleveret vejledning: Undersøgelser af fiskeproteiner og protein-fingerprinting
Omfang:
Særlige fokuspunkter:
Proteiners opbygning, aminosyrer, denaturering, enzymer, cofaktorer, enzymaktivitet og reaktionshastighed, enzymtyper, enzymgifte, protein-gelelektroforese
Eksperimentel arbejde:
 • Amylases nedbrydning stivelse
 • Katalaseforsøg
 • Proteingelelektroforese
Væsentligste arbejdsformer:
Eksperimentel arbejde, forsøgsdesign, klasseundervisning, gruppearbejde, par-arbejde, quiz, individuelle elevoplæg, opgavebesvarelse, besvarelse af arbejdsspørgsmål, skriftlige afleveringer (eksamensopgaver)


Forløb 10: Immunforsvaret

Indhold:
Immunforsvarets funktion og dets anvendelse i bioteknologien
Lærebøger og tekster:
 • Thorkild J. Nielsen (2007) Det levendes kemi
 • Bodil blem Bidstrup et al.(2009) Fysiologibogen - Den levende krop, s. 105-123, Nucleus forlag
 • Øvelsesvejledning "Forsker for en dag": ELISAmetoden til bestemmelse af den genetiske profil i høns.
 • Gert Christoffersen et. al () Fysiologi - kroppens funktioner, Nucleus forlag
 • afsnit "Blodtyper", s. 250-253  (udleveret på First Class)
 • Jens Bremer () Levende organismer, Nucleus forlag
 • afsnit "Multiple alleler" s. 118-119 (udleveret på First Class)
 • Jens Bremer () Biokemi og molekylærbiologi, 2. udgave, Nucleus forlag
 • afsnit "Virus", s.28-31 (udleveret på First Class)
 • afsnit "Proteinsyntese hos virus", s.95-98 (udleveret på First Class)
Omfang:
Særlige fokuspunkter:
Immunforsvarets celler, det specifikke/uspecifikke immunforsvar, immunreaktionen, antigen-antistofreaktion, ELISA, blodtyper (ABO, rhesus), vira, virustyper, HIV,
Eksperimentel arbejde:
 • Blodtypebestemmelse
 • ELISA
Væsentligste arbejdsformer:


Forløb 11: Iltoptag og respiration
Indhold:
Iltens betydning for kroppen
Lærebøger og tekster:
 • Thorkild J. Nielsen (2007) Det levendes kemi s. 132-150, Systime
 • Bodil blem Bidstrup et al.(2009) Fysiologibogen - Den levende krop, s. 47-73, 90-95, 177-195 , Nucleus forlag
 • Gert Christoffersen et. al () Fysiologi - kroppens funktioner, Nucleus forlag
 • afsnit "Tilpasning til arbejde" s. 115-120 (udleveret på First Class)
 • afsnit "Temperaturregulering", s. 127-134 (udleveret på First Class)
 • Jens Bremer () Biokemi og molekylærbiologi, 2. udgave, Nucleus forlag
 • Afsnit om "fedt- og kulhydratstofskifte og RQ" s. 202-204, (udleveret på First Class)
Omfang:
Særlige fokuspunkter:
Iltoptagelse, blodkredsløb og hjerte, blodets bestanddele, blodtryk, energiomsætning, kroppen i hvile og arbejde, respiration, glykolyse, Krebs cyklus, respirationskæde (elektrontransportkæde), ATP regnskab, RQ, temperaturregulering
Eksperimentel arbejde:
 • Dissektion af svinehjerte
 • Hæmatokrit og blodtryksmålinger
 • Måling af iltforbrug vha. vippespirometer
Væsentligste arbejdsformer: