Tysk
| VHG startside  | Studieplan startside  | Studieretning startside 

Lærers navn:
Pernille Olesen 
Lærers initialer
PO
Hold:
2kTy
Fag:
Tysk på b-niveau
Primære lærebøger:
Kildehenvisninger fremgå af de enkelte forløbsbeskrivelser.
Termin:
Strækker sig over to år fra august 2008 - juni 2010

Undervisningsbeskrivelsen indeholder følgende forløb, som er gengivet her i overskrifter:

Forløb 1 : Jung sein
Forløb 2 : Generationen
Forløb 3 : Die Gegenwart der Vergangenheit
Forløb 4 : Moderne Frauen
Forløb 5 : Wien um die Jahrhundertwende
Forløb 6 : Elisabeth

Forløb 1: Jung sein

Indhold:
Kernestoffet er en blanding af tidsskriftsartikler og litterære, tysksprogede tekster, som giver en overordnet indsigt i de livsvilkår, værdier og normer, som gør sig gældende for unge mennesker i Tyskland:
* Stefan Polke (red. 2007): Die Themenkiste. Gyldendal.
Carsten Holm: Das ist die totale Freiheit.
Bild-Talk: Hast du mehr vom Leben?
* Nanna Bjargum m.fl. (red. 2002): Reise, Tod und Träume. Tyskforlaget.
Helga Novak: Eis.
Omfang:
23 timer (uge 34 - uge 48).
Særlige fokuspunkter:
* Læse og forstå forskellige typer af nyere tysksprogede tekster.
* Opbygge et ordforråd i relation til emnet, som muliggør en redegørelse på tysk for teksterne.
* Forsøge at føre en samtale på tysk og aktivt tage del i diskussioner og argumentere for forskellige synspunkter med brug af relevante faste vendinger og udtryk.
* Udtrykke sig skriftligt på tysk med et ordforråd, der knytter sig til emnet samt særligt fokus på: Grammatisk analyse, herunder kongruens ml. subjekt og verballed, akkusativ- og dativobjekt.
Væsentligste arbejdsformer:
* Højtlæsning og oversættelse på klassen, to og to, i grupper.
* Arbejdsspørgsmål til teksterne udarbejdes individuelt, to og to, i grupper og gennemgås på klassen.
* Individuelle, mundtlige referater fremlægges i grupper og enkelte på klassen.
* Diskussion to og to og på klassen.
* Læreroplæg i forbindelse med grammatiske emner. Øvelser udarbejdes individuelt, parvist og i grupper.

Forløb 2: Generationen

Indhold:
Kernestoffet viser en væsentlig side af Tysklands kultur og historie. De litterære tekster behandler konfliktfelter mellem generationerne i forskellige familier. Der lægges særligt vægt på 2. Verdenskrigs betydning i den sammenhæng:
* Grethe Nyholm Møller (red. 2005): Wie man lebt - Menschen untereinander. Systime.
Hans Manz: Kinder.
Franz Werfel: Elternlied.
Erich Kästner: Die Grosseltern haben Besuch.
* Vita Braagaard (red. 1986): Alle Woche wieder. P. Haase & søns forlag.
Angelika Mechtel: Marthas kleine Reise.
* Margit Graves Ponsaing (red. 1996): Beziehungen. Systime.
Kurt Kister: Trotzdem mein Grossvater.
* Nanna Bjargum m.fl. (red. 2002): Reise, Tod und Träume. Tyskforlaget.
rudolf otto wiemer: unbestimmte zahlwörter
Burckhard Garbe: LEHRREICH
Supplerende stof:
* Stefan Polke (red. 2007): Die Themenkiste. Gyldendal.
Hans Jürgen Hansen: Hitler und die NSDAP in Jahreszahlen.
1939-45: Bombardierung von Dresden.
Kollektives Gedächtnis: Susanne Schertler. Die Zerstörung Dresdens.
Kollektives Gedächtnis: Dieter Haubold. Zerstörung Dresdens.
* Film: Berlin 100 Jahre.
Omfang:
Uge 49-51 2008: 5 timer + uge 2-22 2009: 29 timer. I alt: 34 timer.
Særlige fokuspunkter:
* Tekstanalyse af digte og andre litterære tekster.
* Opbygge et ordforråd i relation til 2. Verdenskrig med særligt fokus på det problematiske forhold mellem generationerne i Tyskland.
* Glosetest ud fra film samt udarbejdelse/fremlæggelse af PowerPoint på baggrund af supplerende stof.
* Udtrykke sig skriftligt på tysk med et ordforråd, der knytter sig til emnet samt særligt fokus på forholdsordsled, herunder forholdsord der styrer akkusativ og dativ, og mængde- og tidsangivelser.
Væsentligste arbejdsformer:
* Taskbaserede arbejdsopgaver, som retter sig mod tekstforståelse og ordforråd samt analyse og fortolkning. Individuelt eller to og to.
* www-gruppeopgave om Hitler og NSDAP og efterfølgende gruppefremlæggelse.
* Læreroplæg i forbindelse med overordnede grammatiske emner. Grammatikøvelser udarbejdes på klassen, individuelt eller parvist.

Forløb 3: Die Gegenwart der Vergangenheit

Indhold:
Tematisk perspektivering til forløb 2, hvor der blev fokuseret på tyske generationers problematiske forhold til 2. Verdenskrig. I dette forløb ser vi på den vedvarende tematisering af nazismen og krigen i dag i form af to nyere tyske film. Filmene kredser begge om unge menneskers opdragelse, forførelse og ensretning.  
Kernestof:
Film: Dennis Gansel (2004): Napola - Elite für den Führer.
Mikael Busch m.fl. (2006): Napola - Elite für den Führer. Tyskforlaget. (Selvvalgte scener fra drejebogen til filmen + Napola - Eine Einführung von Andreas Springer: Napola - Eine Einführung i: Mikael Busch m.fl. (2006): Napola - Elite für den Führer. Tyskforlaget. S. 110-113.
Film: Dennis Gansel (2007): Die Welle.
Omfang:
Aug-sep-okt 2009
Særlige fokuspunkter:
- Filmforståelse og analyse med fokus på handling, personkarakteristik, opbygning/vendepunkter, fortolkning og perspektivering. Mindre vægt på filmiske virkemidler.
- Historisk introduktion til de nazistiske napolaskoler.
- Ud fra napolafilmen at skabe indsigt i årsagerne til nazismens og eliteskolernes forførelse og fascination. Nøgleord er i denne sammenhæng undervisningens opdragende funktion, herunder sportens status på skolen, manddomsprøver og gruppepres samt individualitet over for fællesskab.
- Som perspektivering til ovenstående arbejdes med en nutidig tematisering af autokrati og gruppedynamik gennem filmen "Die Welle".  Der lægges vægt på en personlig stillingtagen til filmtemaets aktualitet gennem en filmanmeldelse.   
Væsentligste arbejdsformer:
Introduktion og film på klassen, matrixgruppearbejde, gruppe- og parvis mundtlig fremlæggelse, individuelt, skriftligt arbejde.

Forløb 4: Moderne Frauen

Indhold:
Kernestoffet udgøres af tre nyere, skønlitterære tekster af den schweiziske forfatterinde Milena Moser.
* Milena Moser: Mein zweiter Mord i: Nanna Bjargum m.fl. (red. 2002): Reise, Tod und Träume. Tyskforlaget.
* Milena Moser: Sonnenbrand i: L. Häckert, L. Hansen (red. 2003): Literatur um die Jahrtausendwende. Gyldendal.
* Milena Moser: Letzte Pizza i: A. Homann, E. Wikkelsø Pedersen (red. 2005): Kurzum - Text und Sprache. Tyskforlaget.
Omfang:
Nov-dec 2009
Særlige fokuspunkter:
* Samtale på tysk om kvinde- og manderollerne i Milena Mosers tekster. Hovedpersonernes tilgang til problemløsning kommenteres.
* Skrive kortere tekster i relation til temaet skæbne, herunder kreativ videreudvikling af teksternes hændelsesforløb.
* I relation til analyse af fortælleperspektiv og sprog fokuseres på teksternes intention i forhold til hovedpersonerne som eksempler på nye, moderne kvindetyper.
* Færdig litteraturanalyse med fokus på handling, personkarakteristik, fortælleperspektiv og sprog samt fortolkning.
Væsentligste arbejdsformer:
* Klasseundervisning (glosetræning, tekstlæsning, oversættelse, mundtlige og skriftlige opsamlinger).
* Par- og gruppearbejde (små skriveopgaver, analyse- og fortolkningspunkter, forberedelse af opsamlinger og mundtlige fremlæggelser).
* Gruppevis, mundtlig prøvetræning.
* Individuel, skriftlig litteraturanalyse.

Forløb 5: Wien um die Jahrhundertwende

Indhold:
Tematisk perspektivering til de kvinde- og manderoller, der præsenteres i Milena Mosers tekster under forløb 4.
Kernestof:
* Arthur Schnitzler: Die Toten schweigen i: Bo Lillesøe (red. 1998): Schöne Literatur. Munksgaard.

Supplerende stof:
* Analyse af Klimt og Schiele (billeder fra nettet).
Omfang:
Jan-feb-mar 2010
Særlige fokuspunkter:
* Læse og forstå ældre litteratur, som stammer fra et andet tysksproget land end Tyskland, og som har haft historisk betydning og indvirkning på senere europæisk litteratur.
* Samtidig indlevelse og kritisk distance til fortiden gennem analyse og fortolkning af novellen "Die Toten schweigen".
* Der fokuseres særligt på tekstens samtid, dens kønsroller og Arthur Schnitzlers fortælletekniske formidling heraf.
Væsentligste arbejdsformer:
* Taskbaseret undervisning, herunder ordne-sortere-opgave, mindmap, rollespil, kreativ artikelskrivning.  
* Klasse-, gruppe-, par- og individuelt arbejde.
* Udvekslingsrejse til Wien: Klimt og Schiele på Belvedere.

Forløb 6: Elisabeth

Indhold:
Selvvalgt emne, der bygger videre på elevernes interesse for Østrig og særligt Wien som følge af udvekslingsrejse.
Kernestof:
* Anna Kvist og Susanne Verstergaard (1999): Elisabeth - Musical. Systime s. 15-62 (Prolog + Erster Akt).
* CD: Udvalgte sange fra musicalen "Elisabeth".
* Film: Ernst Marischka (1955): Sisi.
Supplerende stof:
* De fleste scener fra "Elisabeth" ses hjemme på YouTube som del af lektie.
Omfang:
April-maj-juni 2010
Særlige fokuspunkter:
* Kendskab til én af de kendteste østrigske kvinder uden for landets grænser: Den tidligere østrigske kaiserinde Elisabeth.
* Indsigt i vidt forskellige formidlinger af Elisabeth som historisk person i hhv. Sisi-filmene fra halvtredserne og Michael Kunze og Sylvester Levays musical Elisabeth fra 1999. 1950'ernes "Heimatfilme" over for moderne musicals som "Elisabeth".
Væsentligste arbejdsformer:
* Musik og film som led i forståelsen af en meget omdiskuteret og gennemforsket historisk personlighed.
* Primært klasseundervisning og smågruppearbejde.
* Udvekslingsrejse til Wien: Schloss Schönbrunn.